Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Serwisu pod adresem www.hr-line.pl

DEFINICJE:

Organizatorzy:

HRO Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182,02-670 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364551 oraz NIP 5272637671 prowadząca w ramach Serwisu rekrutacje potencjalnych kandydatów do pracy dla swoich Klientów oraz w imieniu i na rzecz Pracodawcy;

oraz Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327720 oraz NIP 9512279576 prowadząca w ramach Serwisu rekrutacje potencjalnych kandydatów do pracy dla swoich Klientów oraz w imieniu i na rzecz Pracodawcy;

oraz SNW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399593 oraz NIP 5252519632 prowadząca w ramach Serwisu rekrutacje potencjalnych kandydatów do pracy dla swoich Klientów oraz w imieniu i na rzecz Pracodawcy.

Polityka Prywatności:

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i integralną jego część, dostępną pod tym adresem

Pracodawca (podmiot poszukujący kandydatów do pracy, który uzyskuje dostęp do CV Użytkowników):

HRO Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000364551, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272637671;

oraz Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327720, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9512279576;

oraz SNW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000399593, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252519632;

oraz Klienci ww. podmiotów.

Klienci:

Podmioty gospodarcze, które zawarły z Organizatorem umowę o świadczenie usług rekrutacyjnych, outosurcingu personalnego lub pracy tymczasowej.

Regulamin:

Niniejszy regulamin Serwisu. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Serwis:

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.hr-line.pl, z wykorzystaniem którego Użytkownik może przesłać swoje CV.

Umowa:

Umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem o udział Użytkownika w rekrutacji, w szczególności przedstawienie CV Użytkownika Pracodawcy.

Usługi:

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz Organizatora. Usługą jest w szczególności interaktywny formularz.

Usługodawca:

Właściciel serwisu świadczący usługi drogą elektroniczną, którym jest Grupa Kapitałowa Verita HR, w skład której wchodzą: Verita HR Polska Sp. z o.o., HRO Personnel Sp. z o.o., SNW Sp. z o. o. z siedzibami w Warszawie,ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Użytkownik:

Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z Serwisu, w szczególności składa CV w celu udostępnienia go Pracodawcy.

RODO:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika. Osoba chcąca skorzystać z usług Serwisu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zaakceptować Regulamin.

1.2. W celu korzystania ze Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

1.3. Serwis dedykowany jest Użytkownikom, którzy chcą rozwijać się zawodowo lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Osoba korzystając z Serwisu oświadcza, iż korzysta z niego w celach zawodowych lub gospodarczych.

1.4. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Użytkownikiem może odbywać się mailowo: info@hr-line.pl.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ

2.1. W ramach Serwisu na rzecz Użytkowników są świadczone następujące Usługi:

2.1.1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Serwisu,

2.1.2. umożliwienie Użytkownikom aplikowanie na wybrane oferty pracy Pracodawcy poprzez kontakt za pośrednictwem Organizatora.

2.2. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania.

3. PRZESŁANIE CV

3.1. Użytkownicy przesyłają swoje CV w formie załącznika w formacie pdf, doc lub jpg. Skuteczne dodanie CV powoduje, iż do Użytkownika zostanie wysłany automatyczny mail potwierdzający fakt złożenia aplikacji.

3.2. CV dodane przez Użytkownika w ramach Serwisu zostaje wprowadzone do bazy CV prowadzonej przez Organizatora.

3.3. Usługodawca udostępnia przekazane CV do Pracodawcy, który po zapoznaniu się z nim może wyrazić zamiar bezpośredniego spotkania z Użytkownikiem, jako potencjalnym pracownikiem.

3.4. Informacja w zakresie zaproszenia na spotkanie rekrutacyjne jest przekazywana na wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym adres e-mail i/lub numer telefonu.

3.5. CV Użytkowników, którym nie złożono oferty pracy i którzy nie wyrazili zgody na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane jedynie do dnia zamknięcia danego procesu rekrutacyjnego.

3.6. CV Użytkowników, którym nie złożono oferty pracy, ale którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez trzy lata, liczone od 1 stycznia roku kalendarzowego, który następuje po roku w którym Użytkownik wyraził przedmiotową zgodę. W ostatnim miesiącu przed nadejściem ww. terminu do Użytkownika zostanie wysłany link, za pośrednictwem którego możliwe będzie wyrażenie zgody na pozostawienie swojego CV w bazie Organizatora przez okres kolejnych trzech lat, w tym możliwe będzie zaktualizowanie o tych danych.

3.7. Po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych, o którym mowa w ust. 3.5 i 3.6, CV Użytkowników będą przetwarzane, przy czym jedynie w formieprzechowywania, przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. TREŚCI

4.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści, w tym treści CV, które:

4.1.1. wprowadzają w błąd co do osoby Użytkownika lub stanowią fikcyjny profil Użytkownika,

4.1.2. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

4.1.3. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

4.1.4. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

4.1.5. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

4.1.6. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami “netykiety”,

4.1.7. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

4.1.8. promują strony internetowe, które nie należą do żadnego z Usługodawców.

4.2. Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie. Użytkownicy w CV powinni zamieszczać tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora. Chodzi tutaj w szczególności o następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawienia, umiejętności. CV Użytkowników zawierające dane, które są nieadekwatne do osiągniecia celu, w którym Organizator je przetwarza rozumianego jako świadczenie Usług i wykonanie Umowy, a zwłaszcza dane szczególnych kategorii takie jak np. poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopogladowe, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna, dane dotyczące zdrowia będą usuwane z bazy Serwisu.

5. REKLAMACJE

5.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail info@hr-line.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.

5.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. ZMIANA REGULAMINU

6.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu).

6.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, uważa się, że zaakceptował on zmianę bez zastrzeżeń.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Pracodawcy.

7.2. Pracodawca, Organizator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie odpowiadają za utracone korzyści.

7.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.

7.4. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

7.5. Data wejście Regulaminu w życie: 25.05.2018 r.