POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu (Regulamin) znajdującego się pod linkiem. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. WSPÓŁADMINISTRATORZY I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

1.1. Grupa Kapitałowa Verita HR, w skład której wchodzą:

  • Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327720, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9512279576 i REGON 141482461;
  • HRO Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182,02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000364551, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272637671 i REGON 142614108;
  • SNW Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000399593, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252519632i REGON 145854422.

są Współadministratorami danych osobowych (dalej jako: WADO), Użytkowników.

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Serwisu takimi danymi są wszystkie informacje zwarte w CV, które Użytkownik zamieszcza w bazie Serwisu.

1.3. Organizator zapewnia stosowne środki organizacyjno-techniczne mające na celu ochronę danych - przekazanych w celu świadczenia Usług - przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym ziszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Środki te zapewniają adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności mowa tu o warunkach technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.4. Kontakt z WADO może się odbywać:

  • listownie na adres: Puławska 182, 02-670 Warszawa
  • telefonicznie:
    • (+48)22 264 36 01
    • (+48)22 264 36 44
  • mailowo: dane.osobowe@veritahr.com

1.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podane przez Użytkowników poprzez uzupełnienie odpowiedniego formularza, który następnie przesyłany jest do WADO oraz dane zwarte w pliku CV które dodawane są przez Użytkownika do bazy Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnegoi numeru telefonu.

1.5. Serwis może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.6. WADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.7. Dane osobowe Użytkowników, którym nie złożono oferty pracy i którzy nie wyrazili zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane jedynie do dnia zamknięcia danego procesu rekrutacyjnego.

1.8. Dane osobowe Użytkowników, którym nie złożono oferty pracy, ale którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez trzy lata, liczone od 1 stycznia roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym Użytkownik wyraził przedmiotową zgodę. W ostatnim miesiącu przed nadejściem ww. terminu do Użytkownika zostanie wysłany link, za pośrednictwem którego możliwe będzie wyrażenie zgody na pozostawienie swojego CV w bazie Organizatora przez okres kolejnych trzech lat, w tym możliwe będzie zaktualizowanie o tych danych.

1.9. Po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 1.7 oraz 1.8,dane osobowe będą przetwarzane, przy czym zostanie to ograniczone wyłącznie do ich przechowywania, przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez WADO w celu:świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz wykonywania Umów, co w szczególności polega na prowadzeniu działań rekrutacyjnych zarówno na potrzeby własne (rekrutacja wewnętrzna), jak i swoich Klientów, w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. jest: realizacja obowiązku prawnego WADO określonego w przepisach prawa w przypadku gdy WADO jest jednocześnie Pracodawcą (podanie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych jest obligatoryjne); realizacja Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; realizacja Usługi świadczonej drogą elektroniczną; zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV i w liście motywacyjnym; prawnie uzasadniony interes WADO jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

2.3. W przypadku gdy WADO zbiera dane jako Pracodawca (rekrutacja wewnętrzna), podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy [imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia] lub w innych przepisach prawa jest obligatoryjne. Skutkiem niepodania tych danych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych niż ww. danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz wykonanie Umowy, a tym samym uniemożliwi włączenie Użytkownika w proces rekrutacji.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Klientom czyli potencjalnym Pracodawcom, dla których WADO świadczą usługi: rekrutacji, outsourcingu personalnego, pracy tymczasowej.

3.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi podmiotamisą: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego.

3.3. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom lub podmiotom, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

3.4. Każdy podmiot, któremu WADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają w imieniu WADO zgodnie z jego poleceniami.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo żądania usunięcia danych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W stosunku do danych przetwarzanych za zgodą Użytkownika, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.2. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapaść jakiekolwiek decyzje, miałaby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

4.3. W przypadku uzyskania przez WADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), WADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1. WADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury WADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

5.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

5.3. WADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, WADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

6. COOKIES

6.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, WADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu - są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

6.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

6.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z WADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

6.8. WADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

6.9. WADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

analiza zachowań użytkowników na stronie www

facebook.com, linkedin.com

funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej

Google Tag Manager

kontrola kodów zamieszczanych na stronie www

Google Optimize

testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B

Hotjar

analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

6.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

6.11. W ramach wymienionych w niniejszym paragrafie czynności związanych wykorzystaniem plików Cookies WADO nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie w trybie określonym dla zmiany Regulaminu. Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub odmówić jej akceptacji, co wiąże się z rozwiązaniem tej Umowy ze skutkiemnatychmiastowym. Również w przypadku gdy Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w terminie 7, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy Serwisu.